Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối công khai thông tin đăng ký, cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn, danh sách doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư.

Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp công khai thông tin doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra  doanh nghiệp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xử lý hành vi vi phạm quy định về ngành nghề kinh doanh có điều  kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước doanh nghiệp sau thành lập.

Một trong những mục tiêu của Quy chế là xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Trong quá trình phối hợp, các cơ quan không được làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh ngiệp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối công khai thông tin đăng ký và là đầu mối cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn. Danh sách doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu thu hồi, rút, đình chỉ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc các loại văn bản, chứng nhận, chấp thuận khác đã cấp cho doanh nghiệp. Khi nhận được thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăn ký doanh nghiệp, nếu thấy cần thiết phải xác minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra doanh nghiệp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

Cục Thuế tỉnh công khai danh sách doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm về thuế.

Cơ quan chức năng khác công khai doanh nghiệp, đơn vị phụ thhuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có hành vi vi phạm và bị xử  phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch của mình. Trường hợp tổ chức đoàn thanh tra liên ngành, cần thống nhất cơ quan chủ trì. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải được công khai theo quy định.

Các cơ quan chức năng chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article