Doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tỉnh bảo đảm vay vốn ngân hàng thương mại.

Ngày 6 tháng 10 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ ban hành một bản “cam kết” để bảo đảm cho doanh nghiệp (nhà thầu) đã trúng thầu để vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thực hiện phần xây lắp những dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của ngân sách nhà nước, có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 (dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn).

Điều kiện để UBND tỉnh phát hành văn bản “Cam kết”:

- Dự án có trong danh mục dự án đầu tư hằng năm của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua.

- Dự án đã có quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp (nhà thầu) sau khi trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư, có văn bản cam kết với UBND tỉnh: đảm bảo tài chính doanh nghiệp lành mạnh; thi công theo đúng tiến độ, kỹ thuật; đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định; sử dụng vốn vay vào đúng dự án, công trình đã được UBND tỉnh bảo đảm; thanh toán vốn vay và lãi vay đúng hạn. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh ban hành cam kết về kế hoạch vốn để doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Văn bản cam kết và đề nghị của doanh nghiệp phải có xác nhận của Chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, khối lượng thi công đã hoàn thành....

Ngân hàng thương mại cam kết cho doanh nghiệp vay vốn tối đa là 70% giá trị gói thầu của từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với từng dự án theo kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trường hợp vượt quá thời hạn kế hoạch vốn mà tỉnh chưa bố trí đủ nguồn vốn, thì tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ toàn bộ phần lãi tiền vay theo lãi suất của ngân hàng nơi doanh nghiệp vay vốn kể từ thời gian quá hạn cam kết cho đến khi bố trí đủ nguồn vốn theo quy định.

Các doanh nghiệp được UBND tỉnh cam kết bảo đảm để vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm nộp khoản chi phí cho đơn vị được ủy quyền (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh). Mức thu tối đa là 0,2% trên tổng số tiền bảo đảm.

Biểu tính mức thu:

Bậc

Mức vốn được bảo đảm

Mức thu/năm

Số chi phí phải nộp

1

Đến 20 tỷ đồng

0,2%

0,2% số tiền bảo đảm

2

Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

0,1%

40 triệu đồng + 0,1% số tiền bảo đảm từ trên 20 tỷ đồng

3

Từ trên 50 tỷ đồng

0,05%

80 triệu đồng + 0,05% số tiền bảo đảm từ trên 50 tỷ đồng

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 (Phong Lâm)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article