Chỉ thực hiện việc hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất khi dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Vĩnh Phúc hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư.

Danh mục các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm:

i) Các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp điện tử, viễn thông; sản xuất ô tô, xe máy;

ii) Dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

iii) Dự án thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (theo Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

iv) Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh du lịch với các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh theo quy hoạch được duyệt;

v) Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 2.300 tỷ trở lên, mc hỗ trợ là 350 triệu đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 đến dưới 2.300 tỷ đồng mức hỗ trợ từ 100 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng mức hỗ trợ từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 45 tỷ đồng, mức hỗ trợ là 30 triệu đồng.

Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

a) Văn bản đề nghị hỗ trợ;

b) Bản sao hợp lệ quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Bản sao hợp lệ các biên bản nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu tại Điều 6 của Quy định này (đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

Trình tự thủ tục và thời gian thực hiện hỗ trợ:

a) Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận một tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận một cửa viết giấy hẹn cho người nộp;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận một cửa hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Bước 2: Thẩm định, báo cáo trình UBND tỉnh quyết định

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan các nội dung cần thiết;

- Các cơ quan được lấy ý kiến tham gia phải có trách nhiệm tham gia ý kiến trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của Cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ khi nhận đủ ý kiến các cơ quan liên quan hoặc hết hạn lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định hỗ trợ hoặc trả lời nếu không đủ điều kiện hỗ trợ.

c) Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ hoặc trả lời nếu không hỗ trợ trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Bước 4: Sau khi nhận được quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh Nhà đầu gửi văn bản đến Sở Tài chính để thực hiện các thủ tục hỗ trợ:

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày được đề nghị của Nhà đầu tư, Sở Tài chính cấp mã số quan hệ ngân sách cho Nhà đầu tư;

- Cấp kinh phí hỗ tr: Trong thời gian 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp kinh phí của Nhà đầu tư, Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí cho Nhà đầu tư theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article