Doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư phải đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam hoặc có Chi nhánh hạch toán độc lập đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp được thành lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong 8 lĩnh vực được UBND tỉnh Quảng Nam áp dụng chính sách khuyến khích của tỉnh.

Tỉnh sẽ hỗ trợ phần kinh phí đầu tư còn lại đối với những dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và hỗ trợ đầu tư cho những dự án đáp ứng được những quy định của Quy định này. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp khi xây dựng vùng nguyên liệu có hp đồng liên kết sản xuất nguyên liệu ổn định với người dân hoặc người dân góp vốn vào doanh nghiệp dưới các hình thức. Những dự án được tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư theo Quy định này, doanh nghiệp không được chuyển mục tiêu của dự án và không được chuyển dự án cho các đối tác đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước, dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Trường hợp, doanh nghiệp vi phạm, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án và doanh nghiệp phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã hỗ trợ đầu tư.

Doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư phải đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam hoặc có Chi nhánh hạch toán độc lập đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Nam đối với doanh nghiệp đã được ban hành, nhưng sẽ hết hạn trước năm 2020 thì được gia hạn theo thời gian của Quy định này.

Một số điều kiện và hỗ trợ cụ thể:

- Các dự án sản xuất nông nghiệp có quy mô từ 50 ha trở lên: Doanh nghiệp thực hiện dự án ứng trước tiền để chi hỗ trợ cho người dân thì ngân sách tỉnh sẽ hoàn trả lại cho doanh nghiệp khi dự án được nghiệm thu, thanh quyết toán tiền hỗ trợ đầu tư.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung:  

Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt/ có văn bản chấp thuận cho phép đầu tư của UBND tỉnh, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 500 con đến dưới 1.000 con đối với lợn thịt hoặc từ 250 con đến dưới 500 đối với trâu, bò, dê, cừu thịt được tỉnh:

+ Hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là 100 triệu đồng/ha, nhưng tối đa là 500 triệu đồng/dự án.

+ Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng trong hàng rào về xử lý chất thải, điện, nước: tối đa là 02 tỷ đồng/dự án.

+ Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào (đến chân hàng rào) dự án về giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước: tối đa là 03 tỷ đồng/dự án.

Các cơ sở chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp khác chỉ được hưởng hỗ trợ đầu tư tối đa bằng 60% tổng mức đầu tư, nhưng không quá 02 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng xử lý chất thải, điện, nước trong hàng rào dự án.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, thủy sản

Dự án có giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 2 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu và có doanh thu không thấp hơn 30 tỷ đồng/năm; sử dụng tối thiểu 30% lao động và 60% nguyên liệu nông, thủy sản chính tại địa phương; dự án đầu tư đúng theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP được hỗ trợ:

+ đầu tư kết cấu hạ tầng trong hàng rào dự án về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước: Tối đa là 01 tỷ đồng/dự án.

+ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào (đến chân hàng rào) dự án về giao thông, điện, nước: Tối đa là 02 tỷ đồng/dự án.

Dự án gắn kết với việc đầu tư vùng nguyên liệu hoặc liên kết, hợp tác với người dân đầu tư vùng nguyên liệu được hỗ trợ chi phí vận chuyển nguyên liệu từ vùng nguyên liệu đến nhà máy là 500 đồng/tấn/km và khoảng cách tối đa 50km trên một lần vận chuyển; kinh phí được hỗ trợ hằng năm và thời gian hỗ trợ không quá 03 (ba) năm.

- Hỗ trợ đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp chế biến thủy, hải sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi và đầu tư, kinh doanh kết cấu hậu cần nghề cá

Doanh nghiệp có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án, có báo cáo kiểm toán 05 năm liền kề gần nhất, có kinh nghiệm trong việc đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng (được ưu tiên); doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận cho phép đầu tư hoặc trúng thầu đầu tư dự án (nếu có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư vào một dự án); doanh nghiệp cam kết hoàn thành việc đầu tư kế cấu hạ tầng trong vòng 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư thực hiện:

+ Dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp chế biến thủy, hải sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi có quy mô diện tích từ 20ha đến dưới 50ha/cụm thì được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng trong hàng rào dự án về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước: Tối đa là 05 tỷ đồng/cụm; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào (đến chân hàng rào) dự án về giao thông, điện, nước: Tối đa là 10 tỷ đồng/cụm.

+ Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hậu cần nghề cá được hỗ trợ: đầu tư kết cấu hạ tầng trong hàng rào dự án về xử lý chất thải, giao thông, nhà kho đông lạnh, điện, nước: Tối đa là 15 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào (đến chân hàng rào) dự án về giao thông, điện, nước: Tối đa là 05 tỷ đồng/dự án.

Doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ sau:

1. Hình thức thực hiện theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành: Nội dung hỗ trợ phải được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục, công trình hoặc phê duyệt thiết kế tổng dự toán của cả dự án trước khi triển khai.

2. Hình thức tự thực hiện: Doanh nghiệp tự phê duyệt thiết kế và dự toán theo quy định hiện hành của Nhà nước; tự phân chia hạng mục đầu tư, gói thầu; tự tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ (có thể thuê nhà thầu hoặc không thuê nhà thầu). Doanh nghiệp được thanh toán theo mức hỗ trợ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư, nghiệm thu dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án và cơ quan chuyên ngành liên quan hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (đối với dự án nằm trong khu công nghiệp, Khu kinh tế mở Chu Lai). Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan nói trên có ý kiến thẩm tra nội dung, trả lời bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về những ý kiến của đơn vị. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận ý kiến trả lời của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và căn cứ khả năng cân đối ngân sách đối với đề nghị hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án. Trường hợp, có nhiều ý kiến khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh.

Khi hoàn thành đầu tư dự án, doanh nghiệp lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện không đúng nội dung được hỗ trợ đầu tư, không đúng tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Quy định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi phần hỗ trợ đầu tư của nội dung mà doanh nghiệp thực hiện không đúng hoặc thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ đầu tư và nộp vào ngân sách tỉnh hoặc điều chuyển hỗ trợ cho dự án khác đã có quyết định hỗ trợ đầu tư.

Không áp dụng hỗ trợ đầu tư theo quy định này đối với những dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 01/01/2016 (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article