Ngày 19/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo báo chí nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ về Dự thảo Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, cơ quan báo chí. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Bà Gloria Steele - Phó Tổng Giám đốc phụ trách châu Á (Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID) đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

Tháng 11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập. Từ đó đến nay, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tổ chức nhiều cuộc họp, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tổ chức đánh giá – tổng kết việc thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đã có khoảng 40 cuộc họp, trao dổi với các Bộ, ngành (Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước….), địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…), các đoàn đại biểu Quốc hội phía Nam, các chuyên gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp. Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV được xây dựng nhằm mục tiêu:

- Thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ DNNVV có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, quốc gia và nguồn lực có thể bố trí trong từng thời kỳ. Qua đó, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng hoạt động của khu vực DNNVV.

- Tăng cường năng lực và hiệu quả cho hệ thống các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV; nâng cao hiệu quả điều phối, xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

- Tạo khung pháp lý để huy động khu vực kinh tế tư nhân và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cùng Chính phủ thực hiện hỗ trợ DNNVV.

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV gồm 6 chương, 45 điều khoản. Cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung (8 điều), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, tiêu chí xác định DNNVV, nguyên tắc hỗ trợ, quyền và nghĩa vụ của DNNVV trong tiếp cận hỗ trợ.


               Tiêu chí xác định DNNVV trong Dự thảo

 

Chương II. Nội dung hỗ trợ cơ bản DNNVV (12 điều), quy định về gia nhập và rút lui khỏi thị trường; hỗ trợ tiếp cận tín dụng ngân hàng, quỹ; hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ; hỗ trợ xúc tiến và mở rộng thị trường, mua sắm công; hỗ trợ thông tin và tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ ươm tạo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ vườn ươm, có sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV.

Dự thảo quy định về cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DNNVV giảm thời gian và chi phí trong thành lập, rút lui khỏi thị trường. Nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu, gây khó khăn cho DNNVV. Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV bố trí nguồn lực, cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục hành chính cho DNNVV.

Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV thông qua cung cấp khoản vay với lãi suất, thời hạn phù hợp với quy mô, đặc điểm của DNNVV. Thủ tục cho vay phù hợp, đơn giản. Hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực để tiếp cận được tín dụng. Bổ sung chức năng cho Quỹ Phát triển DNNVV để phục vụ DNNVV đáp ứng đủ điều kiện.

Áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường 3% đối với DNNVV. Tuỳ điều kiện ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh chủ động hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tài chính khác cho DNNVV.

Đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho DNNVV thuê. Miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ. UBND cấp tỉnh có chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp và công khai thông tin về tỷ lệ lấp đầy, giá thuê, thời hạn thuê trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Hỗ trợ hình thành chuỗi phân phối sản phẩm, hỗ trợ DNNVV tham gia mua sắm công. Gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ có giá gói thầu dưới 3 tỷ đồng ưu tiên dành cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ…

Chương III. Chương trình hỗ trợ trọng tâm DNNVV (14 điều), bao gồm:

- Chương trình hỗ trợ DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục tối thiểu 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Được hỗ trợ thủ tục chuyển đổi, hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài, đào tạo, tư vấn (tại thời điểm chuyển đổi)…

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, cơ sở kỹ thuật. Nội dung hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hoàn thiện sản phẩm thử nghiệm và các tiêu chuẩn; hỗ trợ daod tạo, tư vấn và truyền thông; hỗ trợ thông tin, kết nối và mở rộng thị trường; hỗ trợ vốn, đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành. Các doanh nghiệp là đối tượng của Chương trình này là các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất chế biến, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành; có đổi mới sáng tạo liên quan đến vật liệu, quy trình công nghệ, máy móc thiết bị; có tiềm năng nâng cao giá trị gia taqng; có tiềm năng tham gia các chuỗi giá trị và phát triển cụm liên kết ngành. Nội dung hỗ trợ gồm: đào tạo, nâng cao nhận thức, tư vấn, thông tin, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm, hỗ trợ khác.

Chương IV. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm hỗ trợ DNNVV của cơ quan, tổ chức, cá nhân ( 4 điều).

Nhà nước xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách về DNNVV; nội dung, chương trình hỗ trợ; xây dựng, kiện toàn hệ thống cơ quan hỗ trợ DNNVV; công bố thông tin, thống kê về DNNVV; kiểm tra, đánh giá, giám sát hỗ trợ DNNVV, khen thưởng, kỷ luật trong hỗ trợ DNNVV; hợp tác quốc tế về phát triển DNNVV.

Chương V. Nguồn vốn, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ DNNVV (6 điều). Hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức chủ trì các nội dung, chương trình hỗ trợ DNNVV lập dự toán ngân sách đối với các nội dung cần hỗ trợ theo các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của cơ quan mình gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư cùng cấp tổng hợp, thẩm định theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, được tôn vinh, khen thưởng theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức chủ trì hoặc đơn vị tham gia hỗ trợ DNNVV thực hiện công khai mục tiêu hỗ trợ; đối tượng hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ; quy trình hoặc phương thức lựa chọn; số lượng đối tượng hỗ trợ; thời hạn dự kiến; nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ; cơ quan, tổ chức chủ trì; kết quả đánh giá thực hiện; và các thông tin khác có liên quan.

Chương VI. Điều khoản thi hành (3 điều). Nội dung, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Bổ sung lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư bao gồm: đầu tư kinh doanh chuỗi quốc gia phân phối sản phẩm; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Điều 16 Luật Đầu tư. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 14 Luật Đấu thầu như sau: doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được hưởng ưu đãi trong đấu thầu theo quy định tại pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ở nhiều quốc gia, DNNVV đều chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (từ 97-99%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Các nước đã phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Liên minh châu Âu (EU)… và các nước đang phát triển trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… đều coi trọng vai trò của khu vực DNNVV. Do đó, công tác hỗ trợ DNNVV được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của các quốc gia và đã được các quốc gia này luật hóa từ nhiều thập kỷ trước thông qua việc sớm ban hành các Đạo luật cơ bản về hỗ trợ DNNVV hoặc doanh nghiệp nhỏ nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển và đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng cao trong nền kinh tế. Hầu hết các quốc gia đã thể chế hoá hỗ trợ DNNVV dưới hình thức đạo luật hoặc luật (Nhật Bản, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan). Thậm chí ở một số quốc gia, việc bảo vệ, hỗ trợ DNNVV được quy định trong Hiến pháp như Hàn Quốc, Đài Loan.

Nhiều quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…) ban hành dưới hình thức là luật khung, luật cơ bản về hỗ trợ DNNVV, tạo cơ sở ban hành các luật hỗ trợ DNNVV cụ thể khác như luật hỗ trợ tài chính, luật BLTD, luật thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các DNNVV và doanh nghiệp lớn, luật khuyến khích đầu tư, giảm thuế cho DNNVV, luật đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ, mua sắm chính phủ đối với sản phẩm của DNNVV hoặc quy định hệ thống các chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể cho DNNVV. Một số quốc gia khác ban hành dưới hình thức là luật chi tiết (Mỹ, EU…), trong đó quy định các chính sách, biện pháp cụ thể hỗ trợ DNNVV.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV ra đời trong bối cảnh đất nước đang tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó chú trọng sử dụng nguồn lực quý báu của xã hội thể hiện qua hoạt động kinh tế sáng tạo của hàng chục vạn doanh nghiệp, trong đó có hơn 97% là DNNVV. Luật Hỗ trợ DNNVV ra đời không chỉ để áp dụng đối với cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV mà chủ yếu để cộng đồng DNNVV hưởng lợi. Bà Gloria Steele, Phó Tổng Giám đốc phụ trách châu Á (Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID) cho rằng Hội thảo là cơ hội để công luận thêm hiểu biết đối với Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV. Dự thảo Luật này là một nỗ lực của Chính phủ đạt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 1.000.000 doanh nghiệp. Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV mang thông điệp của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV chứa đựng nhiều chính sách phù hợp với các quy luật của thị trường, đáp ứng yêu cầu của các cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam, ví dụ như hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ thông qua đấu thầu công khai chứ không hỗ trợ trực tiếp các DNNVV. Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp và nâng cao sự đóng góp của các DNNVV trong đấu thầu công. Đồng thời, Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm trong lĩnh vực tư nhân, nơi có hơn 50% lao động là nữ.

Tại Hội thảo, đã có gần 20 lượt câu hỏi và trả lời liên quan đến các vấn đề hỗ trợ DNNVV, trong đó các vấn đề về khái niệm đổi mới sáng tạo, chương trình hỗ trợ DNNVV, sự đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng DNNVV, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNVV, khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của DNNVV, vấn đề thế chấp động sản trong vay vốn ngân hàng của DNNVV, tính đồng bộ của Luật, v.v... Các vấn đề nêu lên đều được Chủ toạ Hội thảo phân tích thực trạng, trả lời thấu đáo. Các ý kiến thắc mắc đều có thể gửi tới Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp, trao đổi.

 
 

Cổng thông tin doanh nghiệp giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article