Thông báo nhận hồ sơ dự án để hỗ trợ tài chính cho DNNVV năm 2017

Thời gian nhận hồ sơ dự án đến hết ngày 31/12/2017.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

20 lĩnh vực, dịch vụ, địa bàn nhà nước độc quyền trong thương mại

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.

Cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công ích trong 20 lĩnh vực giai đoạn 2017-2020

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - chìa khóa để phát triển nền kinh tế tự chủ

Chỉ với 30 năm cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc đã tiến bước dài, từ nền kinh tế kém phát triển, trở thành nền kinh tế tự chủ, có thứ hạng cao trên thế giới. Ðiều đó cho Việt Nam bài học quý giá về chiến lược và bước đi xây dựng một nền kinh tế tự chủ, trong đó có bài học quan trọng về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

123...Trang cuối