Điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành thì phải có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp.

Sửa đổi thủ tục hành chính về hoá đơn tự in, mua hoá đơn cơ quan thuế đặt in

Trường hợp sau hai ngày làm việc mà cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Xử lý vướng mắc trong cổ phần hoá DNNNN

Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong điều kiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP chưa có hiệu lực thi hành

Chuyển DNNN và Công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần

Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Bán Công ty cho thuê tài chính I

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trân trọng mời các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật gửi thư hoặc trực tiếp đăng ký mua Công ty cho thuê tài chính I trước ngày 15/12/2017.

Hậu kiểm sau khi cấp GCN đủ điều kiện an ninh, trật tự

Cơ quan công an có thẩm quyền phải thực hiện hậu kiểm đối với cơ sở kinh doanh được cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp mới, cấp đổi, cấp lại.

Chính phủ tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam – Một số góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV

Quy định mới trong xử phạt vi phạm chất lượng sản phẩm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể phải chịu hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Công khai quy trình khiếu nại thuế

Quy trình này nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng thời hạn.

123...Trang cuối