Hộ kinh doanh không được kinh doanh vận tải thuỷ nội địa

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực thủy nội địa.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng phương tiện thủy nội địa. Hộ kinh doanh không được kinh doanh vận tải thuỷ nội địa (quy định trước đây tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa bao gồm cả hộ kinh doanh).

Ngoài ra, đối với điều kiện kinh doanh của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa thì:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình công nghệ và năng lực thi công phù hợp với phương tiện thủy nội địa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

- Các cơ sở hoạt động trước ngày 01/5/2015 thì được hoạt động đến hết ngày 31/12/2020, sau đó phải đáp ứng điều kiện tại Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa ( đã được sửa đổi bởi Nghị định số 128/2018/NĐ-CP) thì mới được tiếp tục hoạt động. 

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/9/2018.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article