Cung cấp thông tin kịp thời cho nhà đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, quy định pháp luật, cơ chế chính sách, quy hoạch định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, các thủ tục đầu tư, tình hình đất đai và mặt bằng các khu - cụm công nghiệp.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư 2018 của tỉnh tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND.

Một trong những mục tiêu của Chương trình là tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và các trang thông tin chuyên ngành nhằm giúp cho doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương trình gồm các nội dung chính sau:

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư:

Tập trung vào các đối tác lớn, doanh nghiệp tiềm năng đang đầu tư và có hướng đầu tư vào Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapre, Malaysia, Mỹ, Úc, New Zealand ... Hợp tác đầu tư các đối đối mối quan hệ ngoại giao với An Giang như Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, ...

đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vào các thị trường Asean (Singapore, Malaysia), Châu Mỹ (Mexico, Brasil),…

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu, ấn phẩm, danh mục dự án phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

3. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

4. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

5. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư:

6. Hợp tác về xúc tiến đầu tư

Thực hiện Chương trình, tỉnh An Giang tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang; thực hiện cơ chế thỏa thuận, chấp thuận đầu tư trước, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đưa dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo thời gian trả kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ trong 01 ngày làm việc, thời gian quyết định chủ trương đầu tư chỉ trong 16 ngày (theo quy định là 35 ngày làm việc); thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020 và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/3/2018 triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article