Tại Công văn số 4069/VPCP-ĐMDN ngày 04/5/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát: Danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; Danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin năm 2017 Danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong 02 năm 2016-2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai trên chuyên mục công bố thông tin về DNNN của Cổng Thông tin doanh nghiệp Quốc gia tại địa chỉ http://www.business.gov.vn để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ quy định đối với chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, tiến hành xử phạt đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin.

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Cổng Thông tin doanh nghiệp Quốc gia đăng tải Danh sách thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước tính đến thời điểm 31/12/2017 (Quang Vinh).
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article