Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017
Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu.
 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2017.
 
Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: trước 09h00 ngày 7/9/2017.
 
Loại hợp đồng: Trọn gói.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
 
 
Nơi nhận hồ sơ: Cục Phát triển doanh nghiệp, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 
Liên hệ: Mrs. Nguyễn Tùng Anh, di động: 0902223670
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article