Gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Nguồn vốn: NSNN

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu
 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2017
 
Loại hợp đồng: Trọn gói
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article