Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 

Thực hiện nghĩa vụ thuế

Giới thiệu về nghĩa vụ thuế

Trong phần này bạn sẽ có một số thông tin cơ bản liên quan đến thuế mà các doanh nghiệp có nghĩa vụ ...

Thuế môn bài

Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế ...

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hộ gia đình

Theo Luật Doanh nghiệp (công ty tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ ...

Thuế giá trị gia tăng

Ba mức thuế VAT

Thuế xuất - nhập khẩu

Mức thuế xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi (theo quý).

123