Nhà thầu tham dự thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán có quan hệ cha con thì có phạm luật không

Câu hỏi:

         Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu: “2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu;

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;...”.
Vậy trường hợp nhà thầu tham dự thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán có quan hệ cha con thì có phạm luật không?
Tôi xin cảm ơn (câu hỏi từ ông Nguyễn Công Thành, tỉnh Khánh Hòa)
Trả lời:  
               Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 89 khoản 6 điểm đ) quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.
               Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 4 điểm d) quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó khi không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.
               Đối với trường hợp của Ông, nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh như nêu trên. 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article