Có được phép sử dụng cơ quan có chức năng phòng chống mối để làm nhà thầu phụ không hay phải liên danh?
Câu hỏi:

Đơn vị của tôi đang tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng nhà trong đó có Hạng mục chống mối. Trong hồ sơ mời thầu có cho phép sử dụng nhà thầu phụ. Đơn vị tôi không có chức năng thi công phòng chống mối trong đăng ký kinh doanh.Tôi muốn biết, đơn vị có được phép sử dụng cơ quan có chức năng phòng chống mối để làm nhà thầu phụ không hay phải liên danh?

Trả lời:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 5 khoản 3) quy định nhà thầu có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh.

Đối với trường hợp của Ông, nếu đơn vị của Ông không có chức năng thi công phòng chống mối thì có thể liên danh với nhà thầu có chức năng này để tham dự thầu hoặc sử dụng nhà thầu này làm nhà thầu phụ. Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm được thực hiện đối với nhà thầu chính, trừ trường hợp đối với nhà thầu phụ đặc biệt.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article