APEC

 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là một tổ chức gồm 21 nền kinh tế thành viên

Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng DNNVV

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa APEC 28-29 tháng 9 năm 2006

Tuyên bố Hà Nội

Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư