Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

7/20/2017 9:08:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả SXKD 3 năm 2013-2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tiền lương năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang công bố thông tin hoạt động

7/19/2017 2:32:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống công bố thông tin hoạt động

7/17/2017 4:10:00 PM

Thông tin công bố bao gồm Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai công bố thông tin hoạt động

7/17/2017 1:32:00 PM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn công bố thông tin hoạt động

7/12/2017 9:03:00 AM

Thông tin công bố bao gồm Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016.