Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

5/23/2017 2:14:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 2016.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

5/23/2017 4:12:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo lương 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động

5/23/2017 1:34:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016

Công ty TNHH MTV Đại Lợi công bố thông tin hoạt động

5/22/2017 6:26:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

5/22/2017 5:21:00 PM

Thông tin công bố là Đề án sắp xếp đổi mới 2015, Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch tài chính 2017, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017.