Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa công bố thông tin hoạt động

6/15/2018 1:55:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và Kế hoạch tài chính 2018.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc (Lâm Đồng) lần đầu tiên công bố thông tin

6/14/2018 1:22:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Thông tin người đại diện pháp luật 2018.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi tây nam Nghệ An lần đầu tiên công bố thông tin

6/14/2018 12:57:00 PM

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp công khai Báo cáo giám sát tài chính 2017.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Xuân Thuỷ (Nam Định) công bố thông tin hoạt động

6/13/2018 5:15:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Chiến lược phát triển 10 năm 2018-2027, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2018-2022, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp (Lâm Đồng) công bố thông tin

6/13/2018 9:07:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.