Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

3/10/2017 3:50:00 PM

Thông tin công bố là Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone điều chỉnh thông tin công bố

2/21/2017 9:28:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo điều chỉnh báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải công bố thông tin hoạt động

1/5/2017 10:56:00 AM

Thông tin công bố là Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

1/3/2017 4:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Công ty TNHH MTV Itaxa công bố thông tin hoạt động

12/30/2016 10:50:00 AM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Chiến lược phát triển, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng người lao động năm 2016.