Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/2/2017 6:09:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016, Tình hình thực hiện NVCI 2015, Tình hình thực hiện NVCI 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020 và Chiến lược đến 2025, Kết quả SXKD 2013-2016, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương 2016.

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ công bố thông tin hoạt động

6/2/2017 5:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán 2016, Báo cáo lương năm 2016.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông công bố thông tin hoạt động

6/2/2017 7:55:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo lương 2016, Sắp xếp đổi mới 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

6/1/2017 4:32:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính riêng 2016, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán2016, Lương 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD 2017.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/1/2017 3:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016.