Tổng công ty Điện lực Miền Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016.

Tổng công ty Điện lực Miền Trung công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016.

Tổng công ty Phát điện 3 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo tài chính 2016 hợp nhất.

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Tổng công ty Phát điện 2 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính quý IV và năm 2016 của công ty mẹ, Báo cáo tài chính quý IV và năm 2016 hợp nhất.

Tổng công ty Phát điện 1 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016.

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016

Tổng công ty Công nghiệp In bao bì Liskin công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo kết tài chính riêng công ty mẹ năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo chế độ lương thưởng của doanh nghiệp năm 2016.

123...Last