Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là các báo cáo của doanh nghiệp các năm 2015, 2016 và 2017.

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lý do chưa công bố Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015.

Công ty TNHH MTV Cáp quang lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2015.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ), Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Phê duyệt Chiến lược Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-202 và Danh mục dự án đầu tư nhóm A,B hằng năm, Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai lần đầu tiêncông bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả SXĐM doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Tổng công ty Điện lực Miền Trung công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch tài chính năm 2017.

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015.

123...Last