Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu 2013-2015

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ (Vinacomin) công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017, bổ sung thông tin về địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi thành viên HĐTV

Tổng công ty Bến Thành công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016.

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI 2015, Tình hình thực hiện NVCI 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương 2016, Kêt quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất.

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là các báo cáo của doanh nghiệp các năm 2015, 2016 và 2017.

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lý do chưa công bố Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015.

Công ty TNHH MTV Cáp quang lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2015.

123...Last