Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2018

Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017

Tổng công ty Truyền thông công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017

Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Tổng công ty Cà phê Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính hợp nhát kiểm toán 2017

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý I năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017.

Tổng công ty Bến Thành Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Doanh nghiệp công bố Báo cáo hợp đồng vay trên 10 tỷ năm 2017

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

123...Last