Thông tin công bố là Chiến lược phát triển đến năm 2020, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (thuộc UBND Thành phố Hà Nội) công bố Chiến lược phát triển đến năm 2020, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2015-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo bổ sung sắp xếp đổi mới năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017 (bổ sung), Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm trước, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Thông tin người đại diện pháp luật 2018…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thành phố Hà Nội -> Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article