Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, Báo cáo tài chính công ty mẹ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đến 31/12/2015, Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo giám sát tài chính 2015, Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Báo cáo tài chính  6 tháng năm 2016, Đánh giá tình hình tài chính và kêt quả sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2017-2020, Tình hình nợ thu quá hạn 12-2017, Kế hoạch đầu tư xây dựng 2017, Tình hình sử dụng lao động 2016 và Kế hoạch sử dụng lao động 2017, Tình hình đầu tư 2016-2017, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, các quyết định về nhân sự của doanh nghiệp, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2015-2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018...

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -> Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article