Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 nămgần nhất 2015-2018.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thông tin

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo lương thưởng 2017.

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (Bộ NN và PTNT) lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính tổng hợp 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017.

Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) lần đầu tiên công bố thông tin

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp công bố 12 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017 và 2018.

Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin

Doanh nghiệp công bố là 13 báo cáo của các năm 2016, 2017 và 2018.

Công ty TNHH MTV Dầu Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Sắp xếp đổi mới 2017

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I (Bộ GTVT) lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính) công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanhvà đầu tư phát triển 2018.

Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là Sắp xếp đổi mới 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2017, Báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT5 năm 2017-2021, Kế hoạch SXKD và ĐTPT2017, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Người đại diện pháp luật công bố thông tin 2018.

123...Last