Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính) công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Điều chỉnh báo cáo lương năm 2016.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo lương năm 2017.

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017 (bổ sung).

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính) công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tổng công ty Lương thực Miền Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2017-2020, Tình hình nợ thu quá hạn 12-2017, Kế hoạch đầu tư xây dựng 2017, Tình hình sử dụng lao động 2016 và Kế hoạch sử dụng lao động 2017, Tình hình đầu tư 2016-2017.

Công ty TNHH MTV In thương mại Thông tấn xã Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Lương thưởng 2016, Tình hình hoạt động 2016, Tình hình sử dụng lao động và quỹ tiền lương theo quy định 2016, Báo cáo tài chính 2016, Chiến lược phát triển, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016.

Công ty TNHH MTV Itaxa công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2016 và quỹ tiền lương theo quy định, Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017.

123...Last