Thông tin công bố là Báo cáo giám sát Quý III năm 2018, báo cáo quyết toán tài chính Quý III 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo giám sát Quý III năm 2018, Báo cáo quyết toán tài chính Quý III 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo giám sát Quý II năm 2018, Báo cáo quyết toán tài chính Quý II năm 2018…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article