Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Kết quả thực hiện NVCI, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2013-2016, Báo cáo lương thưởng, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Người đại diện, Chiến lược phát triển.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ->  Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article