Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh  (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article