Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2018-2022, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo lương thưởng 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty Môi trường – TKV (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2018-2022, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo lương thưởng 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2018.

Như vậy, sau gần 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam -> Công ty Môi trường - TKV (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article