Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, Tập đoàn đã công bố Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015, Báo cáo tài chính Quý I năm 2016, Chiến lược phát triển bền vững đến năm 2020, Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2011-2015), Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2013, Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2014, Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2013-2016, Danh mục dự án đầu tư nhóm A,B năm 2016, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2020, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article