Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố Báo cáo tài chính  hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, các báo cáo về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014, Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 (tháng 4 và tháng 8), Tình hình hoạt động đến năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2011-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu, Tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 đã được công bố, Đề án tái cơ cấu tập đoàn, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính riêng năm 2016, Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article