Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016,  Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Báo cáo thay đổi thành viên HĐTV, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015,  Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương năm 2016, Sắp xếp đổi mới năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article