Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Truyền thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam -> Tổng công ty Truyền thông (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article