Thông tin công bố là Tình hình thực hiện NVCI 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020, Kết quả SXKD 2014-2016, Báo cáo lương năm 2017, Sắp xếp đổi mới năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) công bố Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Báo cáo lương năm 2016, Sắp xếp đổi mới năm 2016.

Kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Dầu khí -> Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article