Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017, Kết quả SXKD 2014-2016, Báo cáo lương năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng KTV (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Báo cáo lương năm 2017, Thực trạng quản trị  và  cơ cấu tổ chức năm 2016.

Kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng KTV (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article