Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 29016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Sắp xếp đổi mới năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017Sắp xếp đổi mới năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội...

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article