Thông tin công bố là Báo cáo chế độ lương thưởng khối sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố Báo cáo chế độ lương thưởng khối sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trước đó, Công ty đã thực hiện công bố  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article