Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014, Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả năm 2014, Báo cáo giám sát tài chính-đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2013.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article