Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020.

Trước đó, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013-2016, Danh mục dự án nhóm A, B năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 1/2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016, Chiến lược phát triển đến năm 2020, Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2013, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2014, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article