Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh  (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article