Thông tin công bố là Báo cáo giám sát tài chính năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo giám sát tài chính năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article