Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH 2015, Kết quả SXĐM 2015, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính 2015 (hợp nhất).

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính 2015 (hợp nhất).

Trước đó, Tập đoàn đã công bố Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013 và năm 2014, Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng năm 2014, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 năm 2014 và năm 2015, Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả xếp loại doanh nghiệp các năm 2013, 2014, Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công ty mẹ) (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article