Thông tin công bố là Báo cáo nội dung công bố thông tin của Tập đoàn Viễn thông Quân đội năm 2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tập đoàn Viễn thông Quân đội công bố Báo cáo nội dung công bố thông tin của Công ty mẹ năm 2015.

Trước đó, Tập đoàn đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng thành viên, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article