Thông tin công bố là Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015.

Trước đó, các báo cáo về Tình hình hoạt động đến năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014, Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2011-2015, Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015 đã được công bố.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article