Thông tin công bố là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Cao su Việt Nam công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016.

Trước đó, Tập đoàn đã công bố

- Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu,

- Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015,

- Tình hình hoạt động đến 2015,

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014,

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015,

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014- Tháng 8

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014- Tháng 12,

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Cao su Việt Nam -> Công ty mẹ - Tập đoàn Cao su Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article