Giai đoạn 2012-2015, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiếp tục duy trì 02 công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hoá không thuộc diện Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối; thực hiện cổ phần hoá 06 công ty con là công ty TNHH MTV

Theo Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 28/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hoá chất Việt Nam giai đoạn 2012-2015, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiếp tục duy trì 02 công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hoá không thuộc diện Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối; thực hiện cổ phần hoá 06 công ty con là công ty TNHH MTV bao gồm:

- Tập đoàn nắm giữ 65-75% vốn điều lệ tại 05 công ty TNHH MTV: DAP-Vinachem; Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Đạm Ninh Bình, Hoá chất cơ bản miền Nam; Hơi kỹ nghệ que hàn.

- Tập đoàn nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại 01 Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu hoá chất.

Căn cứ Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, Tập đoàn đã tích cực triển khai thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp trực thuộc và đã đạt được một số kết quả sau:

- Về công tác cổ phần hoá: Trong năm 2013, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hoá 01 Công ty TNHH MTV Hoá chất cơ bản miền Nam. Trong 11 tháng đầu năm 2014, việc triển khai thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn cụ thể như sau:

+ Tập đoàn đã thực hiện thành công việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH một thành viên DAP-Vinachem vào ngày 31/10/2014 với lượng cổ phiếu bán được 100% số cổ phần được đưa ra đấu giá. Dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 19/12/2014.

+ Tập đoàn đã bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn (lượng cổ phiếu chỉ bán được 1,4% số cổ phần chào bán). Hiện nay, Tập đoàn đang thực hiện việc cháo bán thoả thuận cho các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá số cổ phần bán không hết theo quy định.

+ Đối với Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu hóa chất: Tập đoàn đang triển khai việc xác định giá trị doanh nghiệp, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp vào ngày 01/10/2014;

+ Đối với Công ty TNHH một thành viên: Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc và Đạm Ninh Bình: Tập đoàn đã ban hành quyết định cổ phần hoá, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá, lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để các Công ty ký hợp đồng, thời gian xác định giá trị doanh nghiệp vào này 01/01/2015.

Tình hình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đến tháng 11 năm 2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Cổ phần hóa

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ que hàn.

Cổ phần hóa

Hoàn thành

3

Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Cổ phần hóa

Chưa triển khai

4

Công ty TNHH MTV DAP - Vinachem

Cổ phần hóa

Hoàn thành

5

Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

Cổ phần hóa

Đang triển khai

6

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Cổ phần hóa

Hoàn thành

- Về việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Tập đoàn đã thuê tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và phần vốn góp của Tập đoàn tại 13/13 công ty thực hiện thoái vốn và đã phê duyệt phương án chuyển nhượng tại 13 công ty này. Đến tháng 11/2015, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã thoái hết vốn tại 05 doanh nghiệp (bao gồm: Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh, Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam, Công ty cổ phần Hóa chất Vĩnh Thịnh, Công ty Hoá dầu Long Sơn).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article