Doanh nghiệp bổ sung thông tin người đại diện pháp luật.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Phà An Giang bổ sung thông tin người đại diện pháp luật.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo hoạt động năm 2014, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015, Báo cáo kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Đánh giá hoạt động năm 2014 và Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016, Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Thay đổi Kế toán trưởng và Kiểm soát viên doanh nghiệp, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> An Giang -> Công ty TNHH MTV Phà An Giang (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article