Thông tin công bố là Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận công bố Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Bảng cân đối kế toán; Quyết định ban hành Điều lệ hoạt động của công ty năm 2014; Quyết định phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014; Báo cáo kế hoạch kinh doanh & Đầu tư phát triển năm 2016; Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015; Báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020, Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo hiệu quả hoạt động năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Ninh Thuận-> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article