Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long (Đồng Nai) công bố Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo tài chính 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, Tiền lương tiền thưởng 2018.

Như vậy, sau gần 3 năm kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Đồng Nai -> Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article