Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020.

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Đà Nẵng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Ninh Bình công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Báo cáo về thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 công bố thông tin

Thông tin công bố các Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo đánh giá tình hình tài chinh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh công bố thông tin

Thông tin công bố các các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

123...Last