Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Kết quả hoạt động SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng của doanh nghiệp 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả thực hiện TNXH và NVCI năm 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính Nhà nước công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo độc lập của Hội đồng thành viên về báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

123...Last