Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán độc lập

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo thực trạng quản trị 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-20121, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Sắp xếp đổi mới năm 2017, Báo cáo lương năm 2017, Công ích năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Báo cáo lương thưởng 2015.

Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

123...Last