Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tây Bắc Nghệ An lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2018, Báo cáo lương thưởng 2017.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo quyết toán tài chính 2017

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập (Quảng Ninh) lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 08 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017, 2018.

Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ (Hải Phòng) lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 08 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (Hà Nội) lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2017-2021, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH 2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018.

Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Đề án sắp xếp đổi mới 2015, Quyết định sắp xếp đổi mới của UBND tỉnh năm 2015, Báo cáo giám sát tài chính Quý 2 năm 2017, Kết quả SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất, Kết quả SXKD năm 2017 và 3 năm gần nhất, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018.

123...Last