Công ty TNHH MTV Phà An Giang công bố thông tin hoạt động

Doanh nghiệp bổ sung thông tin người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Thuận công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (Cà Mau) công bố thông tin hoạt động

Doanh nghiệp công bố các báo cáo hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các năm 2016, 2017 và 2018.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2017, Kết quả SXKD 2017 và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Tiền lương tiền thưởng 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên Huế) công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Trà Vinh lần đầu tiên công bố thông tin

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 23 báo cáo hoạt động các năm 2016,2017 và 2018

123...Last