Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hoà lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2012-2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo SXĐM doanh nghiệp năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là các báo cáo tài chính năm 2013, năm 2014 và năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo SXĐM năm 2015, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2013-2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhát năm 2015 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo chiến lược phát triển, Kết quả dắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam công bố thông tin bất thường

Thông tin công bố là thông tin thay đổi nhân sự quản lý của doanh nghiệp.

123...Last