Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017, Kế hoạch sắp xếp đổi mới 2018.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố thông tin

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tây Bắc Nghệ An lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2018, Báo cáo lương thưởng 2017.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng KTV công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017, Sắp xếp đổi mới năm 2017

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo quyết toán tài chính 2017

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập (Quảng Ninh) lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 08 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017, 2018.

Tổng công ty Điện lực Miền Trung công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017; Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội các năm 2016, 2017; Sắp xếp đổi mới năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 2018

Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Tóm tắt kết quả hoạt động 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Tổng công ty Giấy Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017.

123...Last