Để quản lý việc thiết lập các mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông công cộng
Mục đích

Để quản lý việc thiết lập các mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông công cộng

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn Từ 10.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ. Thời hạn: Không quá 15 năm
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện

 1. Là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp mà vốn góp của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt.
 2. Có đủ khả năng về tài chính và nhân lực chuyên môn phù hợp với quy mô của đề án để triển khai giấy phép
 3. Có phương án kỹ thuật phát triển mạng và phương án kinh doanh dịch vụ khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành về kết nối, sử dụng tài nguyên thông tin, giá cước, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ;
 4. Có các phương án dự phòng để đảm bảo an toàn khi có sự cố về kỹ thuật;
 5. Có các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin.

Hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:

 1. Đơn xin cấp giấy phép của doanh nghiệp;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;
 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
 4. Đề án cung cấp dịch vụ bao gồm kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật bao gồm cấu hình mạng lưới, thiết bị, và cam kết thực hiện triển khai đề án xin cấp phép để cung cấp dịch vụ viễn thông lâu dài
Trình tự thủ tục
 • Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp nhận hồ sơ xin phép, tiến hành thẩm định trong thời gian 75 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp không đồng ý, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối cấp phép cho doanh nghiệp xin phép biết.
 • Trường hợp hồ sơ xin phép đảm bảo về cơ bản các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành liên quan và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về việc xin cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.
 • Trường hợp nhận được ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bưu Chính, Viễn thông có trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ.
Thời hạn trả lời hồ sơ 75 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 20.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm
 • Doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Bưu chính, Viễn thông 60 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin gia hạn giấy phép; bản sao giấy phép đang có hiệu lực
 • Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông bị thu hồi trong các trường hợp sau:
  • Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện trên thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng.
 • Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin phép mới;

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article