Để quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam
Mục đích Để quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

3.000.000 VNĐ
(Quyết địnhcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 ban hành mức thu lệ phícấp giấy phép hoạt động bưu chính, viễn thông)

Thời hạn: Không quá 10 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện xin giấy phép:

  • Phải là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối hoặc cổ phần đặc biệt

Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:

  1. Đơn xin cấp phép
  2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động của hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  3. Điều lệ tổ chức  hoạt động hoặc hoặc văn bản quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy doanh nghiệp;
  4. Văn bản của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp chấp thuận việc đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ Internet (nếu có)
  5. Đề án cung cấp dịch vụ cho 05 năm đầu
Trình tự thủ tục
  • Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm định và xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp xin phép biết.

Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ  50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ Internet không có giấy phép theo Nghị định 55/2001/NĐ-CP

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn dịch vụ ban hành bởi Bộ Bưu chính Viễn thông

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article